Weekly Parashah

Services

Friday - 7:30 pm Erev Shabbat ----- Saturday - 11:00 am Shabbat

THIS WEEK'S Torah Portion

Shemot- Names - שְׁמוֹת
January 14, 2023

The Reading For This Week Is:

  • Torah: EXODUS 1:1-6:1
  • Haftarah:  ISAIAH 27:6-28:13
  • B'rit Chadashah:  MATTHEW 2:1-12

For the entire Torah Portions for the year 5783 / 2022–2023 click the link (WEEKLY TORAH PORTION)